تصویر محبوبه اسدی روانشناس

محبوبه اسدی | روانشناس

درخت را از میوه‌اش می‌شناسند و انسان را از کردارش، رفتارهای خوب هدر نمی‌رود، کسی که مهربانی می‌کارد عشق درو می‌کند.